جمعه 4 مهر 1399  

تماس با ما

تماس با ما.آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517

تلفن تماس :

53265361-061
53265362-061
53265364-061
53265357-061


تلفن تماس با واحد حراست :  06153265358 داخلی 1078