اخبار

.

موافقت اصولی افزایش بخش رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر اخذ گردید