اخبار

.

بخش شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر در پروانه بهره برداری بیمارستان درج گردید